Privacybeleid

Per 25 mei is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie (EU).

Het postadres van DE VROUW IN BALANS is:

Kornalijn 5
2691 SX ’s-Gravenzande

DE VROUW IN BALANS  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacy verklaring.

Bij aanvraag van een consult via de website van de Vereniging Verpleegkundig Overgangsconsulenten (VVOC) of via www.devrouwinbalans.nl, ontvangt DE VROUW IN BALANS uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres. Voorafgaand aan het consult wordt aan u gevraagd om een vragenformulier in te vullen, waarin onder andere gevraagd wordt naar de naam van de huisarts, de geboortedatum, zorgverzekeraar en medische gegevens. Deze gegevens heeft DE VROUW N BALANS nodig om tijdens de consulten een goede dienstverlening te kunnen bieden.

Vanuit mijn beroepscode en BIG-registratie heeft DE VROUW IN BALANS een beroepsgeheim. Aan verzoeken voor inlichtingen over, inzage in, of kopie van gegevens aan anderen dan uzelf, kan alleen worden voldaan als daartoe uitdrukkelijke toestemming van uzelf is verkregen. Ook contact met uw huisarts of andere hulpverleners, vindt alleen plaats met uw toestemming. Hiervoor ondertekent u een toestemmingsformulier.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DE VROUW IN BALANS.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij DE VROUW IN BALANS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die DE VROUW IN BALANS van u heeft, naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devrouwinbalans.nl. DE VROUW IN BALANS reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Kinderen

DE VROUW IN BALANS verzamelt online niet bewust persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind DE VROUW IN BALANS heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, neemt u contact op met DE VROUW IN BALANS via info@devrouwinbalans.nl.
Als DE VROUW IN BALANS zich ervan bewust wordt dat een kind onder de 16 jaar ons heeft voorzien van persoonlijke gegevens zonder toestemming van de ouders, zal DE VROUW IN BALANS stappen ondernemen om de informatie te verwijderen.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals bijvoorbeeld de meest gevraagde pagina’s en de meest gebruikte zoekwoorden. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft, zoals bij het aanvragen van informatie.

DE VROUW IN BALANS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@devrouwinbalans.nl.

De website wordt gelanceerd op een SSL verbinding. Dit is een gecodeerde verbinding tussen de server en de bezoeker. Een SSL-verbinding kunt u eenvoudig herkennen aan een url beginnend met https://. Daarnaast geeft een goede browser ook aan dat de lijn beveiligd is door middel van een klein slotje links voor de URL of een groene balk.

Technische beveiliging

DE VROUW IN BALANS verwerkt zowel persoonlijke als medische gegevens. Hier wordt uiterst zorgvuldig mee omgegaan. De gegevens worden vastgelegd in een extern beveiligde database van mijn beroepsvereniging VVOC. Daarnaast leg ik deze gegevens schriftelijk vast in een papieren dossier. Dit dossier is opgeslagen in een afgesloten kast. Conform de eisen moet dit dossier 15 jaar bewaard worden. Te rekenen vanaf het tijdstip dat het dossier is vervaardigd.

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past DE VROUW IN BALANS passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft, gebeurt dit altijd via een beveiligde SSL-verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.
DE VROUW IN BALANS neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden, zoals:

 • Clean desk policy
 • Laptop niet onbemand achterlaten
 • Laptop nooit achterlaten in auto
 • Oude documenten op de juiste manier vernietigen
 • Persoonsgegevens bevinden zich in een afsluitbare kast

Technische beveiligingsmaatregelen

 • Up to date virusscan
 • Unieke inlogcode en wachtwoord (regelmatig aanpassen)
 • Versleutelde email
 • Geen onbeveiligde externe harde schijven
 • Geen onbeveiligde back ups maken
 • Telefoon is voorzien van wachtwoord

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact op met DE VROUW IN BALANS. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

DE VROUW IN BALANS wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons